Privacy beleid

Algemeen

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door :
Stephanie Pien

Hoofdkantoor:

Akkerstraat 1
9140 Temse

Bijkantoor:
Geeraard De Cremerstraat 89
9150 Rupelmonde (Kruibeke)
Tel: (+32) 3 296 71 67

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via bovenstaande contactgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens omwille van onze wettelijk omschreven bevoegdheden en verplichtingen, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons hebt verstrekt.

Persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken zijn:
• identiteit – en contactgegevens (voor- en achternaam, geboortedatum en -plaats, geslacht, adres, e-mailadres, telefoon- en/of gsm-nummer(s), burgerlijke staat, gezinssamenstelling, identiteitskaartnummer, rijksregisternummer, …)
• financiële gegevens (inkomsten, bankrekeningnummer, IBAN nummer, BIC Code, … )
• werkgerelateerde gegevens (curriculum vitae, opleiding en vorming, statuut, functietitel en inhoud, beroepsinkomsten, sociale en fiscale documenten, ….)
• overige persoonsgegevens die u aan ons verstrekt

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken zijn:
• strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen
• gegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar
• persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid

Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar, behoudens ingeval van toestemming van de ouders of voogd of wanneer wij gehouden zijn tot nakoming van wettelijke verplichtingen. Indien u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, kunt u ons contacteren via bovenvermelde contactgegevens.

Doeleinden van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• het behartigen van de belangen van cliënten
• het voldoen aan wettelijke, deontologische en andere verplichtingen die op ons rusten
• het afhandelen van betalingen en invorderingen
• het verstrekken van informatie over wijzigingen aan onze dienstverlening en voorwaarden
Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming.

Rechtsgronden voor de verwerking

De rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens zijn de volgende:
• uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken voor een of meer doeleinden
• de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent
• de verwerking is noodzakelijk om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen
• de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust
• de verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen
• de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde
• de verwerking is noodzakelijk voor een taak van algemeen belang

Bronnen van persoonsgegevens

Wij kunnen persoonsgegevens bekomen doordat u deze zelf aan ons heeft meegedeeld, doordat derden deze aan ons hebben meegedeeld (vb. wederpartijen en andere betrokken personen, gerechtsdeurwaarders, overheidsinstanties enz. ) of doordat deze openbaar werden gemaakt.
Openbare bronnen zijn o.m.:
• digitale en gedrukte pers
• internet en sociale media
• radio en televisie

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij nemen gepaste organisatorische en technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen (zoals o.m. doch niet uitsluitend het informeren en bewustmaken van onze personeelsleden en medewerkers, en het versleutelen van persoonsgegevens).
Bewaring van de persoonsgegevens
Wij bewaren de persoonsgegevens in papieren en/of elektronische vorm zolang als nodig voor:
• het nakomen van wettelijke, deontologische en andere verplichtingen
• het respecteren van de bewarings- en verjaringstermijnen die in de regelgeving zijn voorzien.

Toegang tot persoonsgegevens

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derden en wij delen deze uitsluitend aan derden mee indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke of andere verplichtingen en bevoegdheden of de behartiging van de belangen van onze cliënten (vb. aan gerechtelijke instanties, overheidsinstanties, advocaten, gerechtsdeurwaarders, …).
Wij nemen hierbij de nodige maatregelen voor de beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens.

Gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Wij maken gebruik van First party cookies.
Dit zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan.

De enige Third party cookie is Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw rechten

U heeft principieel het recht op inzage, verbetering, vervollediging of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u ook het recht om een kopie te vragen van uw persoonsgegevens die wij verwerken, om een eventueel bezwaar te uiten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en op gegevensoverdraagbaarheid.
U kunt ons daartoe contacteren via onze bovenstaande contactgegevens. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, dient u hierbij een bewijs te voegen van uw identiteit.
Wij zijn niet steeds verplicht om in te gaan om uw verzoek, bijvoorbeeld omwille van onze wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang, de bescherming van rechten en vrijheden van anderen, het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

U heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder via de volgende contactgegevens:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact(at)apd-gba.be

Andere websites

Onze website kan hyperlinks bevatten die leiden naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacyreglementering en/of het privacybeleid van toepassing op deze andere websites en/of derden.

 

Wijzigingen

Wij kunnen aan onze privacyverklaring wijzigingen aanbrengen. De meest recente versie van deze verklaring wordt steeds op onze website geplaatst. Daarom is het aangewezen om onze privacyverklaring op de website regelmatig te raadplegen